Navigace

Obsah

Zpět

Prodej dřeva z obecních pozemků samotěžbou

Prodej dřeva z obecních pozemků

samotěžbou

Stáhnout v PDF

Zastupitelstvo obce Nepoměřice schvaluje dne 28.11.2016 č.usnesení 8/11/2016 prodej dřeva samotěžbou z obecních pozemků za tuto cenu:

 

● zdarma - porost, který má průměr kmenu do 15 cm u pařezu,

 

● 400 Kč/m3 - porost, který má průměr kmenu nad 15 cm u pařezu.

 

SAMOTĚŽBOU se rozumí, že zájemce si sám vytěží, přiblíží a odveze dřevo, které mu určí starosta, místostarosta nebo pověřený zástupce. Veškeré práce provádí na vlastní náklady a na vlastní nebezpečí. Účelem samotěžby je zpracovat méně hodnotné dřevo např. v probírkách, mladých lesních porostech do 40 let, vývraty, zlomy, souše, stromy napadené kůrovcem, … .

Samotěžba dřeva není nároková a je zadávána pouze tehdy, když dřevo této kvality bude na pozemcích obce k dispozici. Zájemci však mj. nesmí jakýmkoli způsobem ohrozit stav lesa, poškozovat cesty nebo stromy. Samotěžba je prováděna celoročně.

 

PODMÍNKY SAMOTĚŽBY:

  • žadatelé o samotěžbu mohou podávat žádosti na Obecní úřad Nepoměřice

  • žádosti nejsou nárokovatelné a kácení dřevin se provádí na základě pravomocného rozhodnutí, vydaného obecním úřadem

  • veškerá bezpečnostní rizika spojená s kácením, manipulací, s nakládkou a přepravou dřeva bere na svou osobu osoba tyto činnosti provádějící

  • v prostoru samotěžby musí žadatel zlikvidovat větve a ostatní klest, v přípradě požadavku obce odstraní pařezy či je ošetří proti obrážení

  • žadatel je povinnen zajistit si včasný odvoz vytěženého dřeva

  • žadatel je povinnen oznámit pověřenému zástupci obce ukončení prací a nahlásit skutečné množství zpracovaného dřeva

  • po změření dřeva vystaví obec doklad na odprodej dřeva

  • dřevo nesmí být použito k dalšímu přeprodeji či odváženo z katastru obce a musí sloužit žadateli k topení v jeho nemovitosti

  • kácení dřeva bez povolení na obecních pozemcích bude považován za škodu na obecním majetku a životním prostředí a bude předána k řešení Policii ČR

  • porušení jakékoliv z těchto podmínek žadatelem je automaticky důvodem k zamítnutí případných jeho dalších žádostí

Vyvěšeno: 10. 10. 2016

Datum sejmutí: 26. 10. 2016

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět